Algemene Voorwaarden Suzukikorting.nl

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de leverende Suzuki Dealer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat

stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de leverende Suzuki Dealer

 

Naam Suzuki Dealer: Automobielbedrijf Fleming BV

Vestigingsadres: Osloweg 141

Telefoonnummer: 050-5426200

E-mailadres: info@fleming.nl

KvK-nummer: 02037868

BTW-identificatienummer: 807379852

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en

consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs

niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden

aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in

het

aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

● de prijs inclusief belastingen;

● de eventuele kosten van aflevering;

● de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

● daarvoor nodig zijn;

● het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

● de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

● de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

● de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van

het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend

op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

● of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

wijze deze voor de consument te raadplegen is;

● de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door

hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en

indien gewenst herstellen;

● de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

● worden gesloten;

● de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de

wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan

raadplegen;

● de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag

te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,

meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van

de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing

op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat

in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de

consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. In de bestelprocedure zal de ondernemer de klant vragen of wij met de bestelling

formeel mogen doorzetten, aangezien elke bestelling, een specifiek voor de klant

bestemde order is, is het herroepingsrecht daarin niet meer van toepassing. De klant zal

hierop middels elektronische weg onherroepelijk moeten bevestigen dat de bestelling

definitief is.

3. Door de aard van de producten vervalt het herroepingsrecht als de nieuwe auto

tenaam wordt gesteld bij aflevering op verzoek van de klant.

 

Bij levering van diensten:

 

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,

ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar

de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,

terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover

voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien

de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer

geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij

het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van

de

dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan

de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het

in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar

heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden

is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk

kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de

ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer

tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties

 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen

tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van

maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de

overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet

als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van

de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 – Betaling

 

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de

bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het

verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van

de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden

nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer

vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande

de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens

wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte

redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van

14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Geschillen

 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.